RYS HISTORYCZNY I REGULAMIN FCC

RYS HISTORYCZNY

W 1975 r. w USA rozpoczęto badania mające na celu scharakteryzowanie wymagań dla zawodowych strażaków w oparciu o najczęściej wykonywane  w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych zadania.

W 1985 r. grupa losowo wybranych strażaków uczestniczyła w testach określających fizyczną zdolność oraz normy wydolnościowe dla pracy zawodowego strażaka. Do dziś ten system funkcjonuje jako program selekcji przy naborze do służby oraz jako roczny test sprawności fizycznej pracujących już ratowników.

W 1991 r. test sprawności fizycznej przerodził się w sportową rywalizację dziś znaną jako Firefighter Combat Challenge. W 1998 r. odbyły się pierwsze Mistrzostwa Świata.

W Polsce zawody Firefighter Combat Challenge organizowane są od 2011r.REGULAMIN

Ubiór i oznakowanie zawodników:

W zawodach mogą wziąć udział strażacy umundurowani w ubrania bojowe, które spełniają europejską normę EN 469, hełmy, buty i rękawice do działań bojowych (przyłbice i kominiarki nie są wymagane). W przypadku zawodników spoza Unii Europejskiej, ww. umundurowanie musi spełniać normy obowiązujące w ich kraju.


Modyfikacje w postaci oklejania sprzętu ochrony indywidualnej taśmami klejącymi, plastrami oraz doszywanie dodatkowych kieszeni, pasków, mające na celu ułatwienie wykonywania konkurencji, są zabronione. Umundurowanie musi być odpowiednio dopasowane tak, aby zakrywało miejsca podlegające ochronie.


W przypadku stwierdzenia niespełnienia powyższych wymagań, zawodnik może być zdyskwalifikowany nawet po ukończeniu konkurencji.

Pytania dotyczące wyposażenia zawodników należy składać do Sędziego Głównego przed rozpoczęciem zawodów.

Ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny.

Konkurencja indywidualna:
Przebieg konkurencji:
Zawodnik startuje w aktywnym sprzęcie OUO (podpięta maska).

Zadanie 1 – wnoszenie sprzętu na wysokość.
Zadanie polega na wniesieniu pakietu węży (łączna waga 19 kg), złożonych na płasko, na szczyt wieży. Konkurencja rozpoczyna się u podstawy wieży. Pakietu nie można dotknąć bezpośrednio przed startem. Falstart nie przerywa biegu. Pakiet może być wniesiony w dowolny sposób, a następnie powinien być złożony do kontenera na najwyższym piętrze. Przynajmniej jedna stopa zawodnika musi dotykać podestu ostatniej kondygnacji zanim pakiet zostanie umieszczony
w kontenerze. Jeżeli zawodnik nie trafi do kontenera, może dokonać poprawki, zanim rozpocznie kolejną fazę konkurencji (wciąganie odcinków na wieżę). Przy prawidłowo umieszczonym pakiecie w kontenerze, żadna jego część nie dotyka podłogi wieży.
Za niespełnienie tego wymogu naliczona będzie kara 2 sekund.
W przypadku gdy pakiet spadnie z wieży zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. Przy wejściu na wieżę można korzystać
z poręczy. Próba wejścia na wieżę może być podejmowana wielokrotnie.

Zadanie 2 – wciąganie węża.
Zadanie polega na wciągnięciu przy użyciu liny 19-kilogramowego pakietu węży zwiniętych w krąg. Zawodnik musi stać dwiema nogami na platformie podczas wciągania węży. Za niewłaściwe ułożenie nóg na platformie dolicza się 10 sekund kary. W przypadku utraty kontroli zawodnik będzie musiał ponownie wciągnąć pakiet. Za prawidłowe wykonanie zadania uważa się umieszczenie pakietu w kontenerze lub na nim. Żadna z części pakietu nie może dotykać podłogi wieży. Za upadek jakiegokolwiek przedmiotu z wieży (wąż, pałeczka, hełm, itp.) zawodnik będzie zdyskwalifikowany. Ta część konkurencji musi być zakończona przed upływem 3 minut od startu, w przeciwnym razie następuje dyskwalifikacja. Zawodnik schodząc z wieży musi dotknąć każdego stopnia schodów. Brak kontaktu z którymś ze stopni powoduje doliczenie 2 sekund karnych za każdy przypadek wykroczenia. Zawodnik zbiegający powinien mieć kontakt z obiema poręczami.

Zadanie 3 – symulacja wyważania drzwi.
Przy tej konkurencji wykorzystujemy urządzenie symulujące wyważanie drzwi (Keiser Force Machine lub odpowiednik). Korzystając z młotka bezodrzutowego o wadze 4-5 kg, zawodnik musi przesunąć 72-kilogramową sztabę na odległość 1,5 m, uderzając w nią młotem (obuchem). Pchanie lub ciągnięcie sztaby jest niedozwolone. Trzonek młotka nie może dotknąć do sztaby.
Za każde niecelne uderzenie będzie naliczone 5 sekund karnych. Za każdy centymetr brakujący do końca zadania będą naliczane
1-sekundowe kary. Po zakończeniu przesuwania sztaby młotek musi być umieszczony na wyznaczonej macie (o wymiarach 60x90 cm).
Młotek uznaje się za ułożony prawidłowo na macie, jeśli jakikolwiek element młotka znajduje się w obrysie maty. Za umieszczenie młotka niezgodnie z regulaminem naliczona będzie 2-sekundowa kara.

Zadanie 4 – bieg z wężem.
Zawodnik musi pokonać slalom o długości 40 m bez pomijania i przewracania pachołków. Za każde z wykroczeń będzie naliczone 5 sekund karnych. W ramach wykonywania zadania zawodnik musi podnieść prądownicę wodną z zaworem, podłączoną do węża i przeciągnąć na odległość około 24 m. Następnie po przekroczeniu bramki otworzyć prądownicę i trafić do celu strumieniem wody. Prądownicy nie wolno otwierać od chwili podniesienia do momentu przekroczenia bramki przez prądownicę. W przeciwnym wypadku naliczona zostanie 2-sekundowa kara. W przypadku gdy cel zostanie strącony, a prądownica w całości nie przekroczy linii bramki naliczona zostanie 10-sekundowa kara. Po strąceniu celu zawodnik zamyka i odkłada prądownicę. Za nieprawidłowe zamknięcie prądownicy zawodnikowi zostanie naliczona 2-sekundowa kara. Jeżeli prądownica nie zostanie zamknięta przed odłożeniem, zawodnik musi wrócić i zamknąć prądownicę. W przypadku nie strącenia celu zawodnikowi naliczona będzie 10-sekundowa kara. Jeżeli zawodnik skorzysta z pomocy innych osób (np. obsługa toru) przy zamykaniu prądownicy, zostanie naliczona kara w wysokości
2 sekund. Jeżeli prądownica otworzy się przy zetknięciu z podłożem kara nie zostanie naliczona, a zawodnik może przejść do kolejnego zadania.

Zadanie 5 – ratowanie poszkodowanego.
Zadanie polega na przeciągnięciu tyłem ważącego ok. 80 kg manekina (Simulaids, Inc., Rescue Randy® mannequin model 1435) na odległość 30 m. Manekina nie można ciągnąć za ubranie, głowę, ani kończyny. Manekin nie może być niesiony i musi dotykać do toru zawodów. Jeśli zawodnik wyjdzie poza swój tor zostanie naliczona kara 5 sekund. Jeżeli jednak nie przeszkodzi to drugiemu zawodnikowi, kara może nie być nałożona (decyduje sędzia). Każdy kontakt z zawodnikiem konkurującym spowoduje dyskwalifikację zawodnika, który opuścił własny tor. Czas zatrzymuje się, gdy zawodnik i manekin całkowicie przekroczą linię mety. Sędzia zawodów, według własnego uznania, może przerwać uczestnictwo zawodnika, który w jego opinii spowodował niebezpieczną sytuację. Sędzia ma możliwość przerwania konkurencji, jeżeli uzna że stan zawodnika nie pozwala mu na bezpieczne jej kontynuowanie. Zabronione jest rzucanie manekina po zakończeniu konkurencji. Dopuszczalne jest jedynie wypuszczenie manekina przez wyprostowanie łokci. Inne wypuszczenie manekina może spowodować jego uszkodzenie, za co zawodnik może zostać zdyskwalifikowany. 

Kary:
falstart - 5 sekund,
pakiet rzucony za wcześnie - 2 sekundy,
nieprawidłowe ułożenie pakietu w kontenerze na wieży - 2 sekundy (po 2 sekundy za każdy pakiet),
niewłaściwe ułożenie nóg na platformie - 10 sekund,
pominięty stopień schodów przy zbieganiu - 2 sekundy za każdy stopień,
niecelne uderzenie młotkiem - 5 sekund,
każdy brakujący centymetr przesunięcia sztaby - 1 sekunda,
niewłaściwe ułożenie młotka - 2 sekundy,
przewrócenie lub ominięcie pachołka - 5 sekund,
przedwczesne otwarcie prądownicy - 2 sekundy,
nieprawidłowe zamknięcie prądownicy - 2 sekundy,
nietrafienie do celu (nie strącenie celu) - 10 sekund,
niedociągnięcie prądownicy poza linię bramki - 10 sekund,
przekroczenie linii środkowej - 5 sekund,
obca osoba na torze - 10 sekund.

Dyskwalifikacja:
nie zgłoszenie się na linię startu,
błędne wykonanie zadania,
niewłaściwy ubiór,
upadek jakiegokolwiek przedmiotu z wieży (wąż, pałeczka, hełm itp.),
pominięcie wykonania zadania,
przeszkadzanie w przebiegu konkurencji,
niesportowe zachowanie,
przeszkadzanie innemu zawodnikowi,
nieukończenie konkurencji w ciągu 6 minut,
nadepnięcie na ślizg Keiser Force Machine,
zniszczenie sprzętu, w tym niewłaściwe odkładanie manekina,
nie oddanie sprzętu po biegu.

Sztafeta:

Przebieg konkurencji:
Zawodnicy startują w niekompletnym sprzęcie OUO (bez maski).
W sztafecie obowiązują wszystkie zasady stosowane w konkurencji indywidualnej, z wyjątkiem opisanych poniżej.
Przed rozpoczęciem zawodów organizator, na podstawie liczby zgłoszonych zespołów, określa liczbę sztafet. Jeżeli zgłoszonych sztafet jest mniej niż 8, dopuszcza się przeprowadzenie jedynie jednej serii biegów i wyłonienie zwycięzcy na podstawie uzyskanych czasów.
W przypadku, gdy zgłoszonych jest więcej niż 8 sztafet, każdy zespół bierze udział w biegu eliminacyjnym na czas. Drabinkę pucharową tworzy się według czasów zajmowanych przez poszczególne drużyny w ww. biegach eliminacyjnych. W zależności od liczby zespołów, do następnego etapu może kwalifikować się 8, 16, 32, itd., najlepszych sztafet (decyduje organizator). W następnych etapach drużyny biegną parami, a o awansie do następnej rundy decyduje wygrany bieg. Tory ustalone są w według drabinki startowej, której schemat jest na rysunku nr 5. Na końcu jest rozgrywany bieg o 3 i 1 miejsce. Wymagania dotyczące sprzętu i umundurowania są takie same, jak w konkurencji indywidualnej, z tą różnicą, że nie jest używana maska. Pałeczka musi być w posiadaniu zawodnika realizującego w danym momencie zadanie. Zawodnik może się zdecydować na odłożenie pałeczki, ale po wykonaniu zadania ten sam zawodnik musi przed przejściem do kolejnego zadania sam ją podnieść. Pałeczka musi być przekazywana z ręki do ręki. Utrata kontroli nad pałeczką (np. zapominając o jej podniesieniu) powoduje zatrzymanie postępu konkurencji do czasu, aż ten sam zawodnik po nią wróci. Pałeczka może być umieszczona w kieszeni lub w innym miejscu. Zawodnik może wykonać więcej, niż 1 zadanie.
Przekazywanie pałeczki może odbywać się w nie więcej, niż w 5 miejscach toru:


Strefa 1 - w górnej części wieży, po złożeniu pakietu w kontenerze, prawidłowe przekazanie pałeczki następuje, gdy nogi zawodników są na podłodze ostatniego piętra. Zawodnik otrzymujący pałeczkę musi mieć jedną rękę na poręczy wieży. Zawodnik nie może dotykać liny
w momencie otrzymywania pałeczki. Drugie przekazanie pałeczki może również nastąpić na wieży po wciągnięciu przez drugiego zawodnika pakietu na wieżę. Obaj zawodnicy, dwiema nogami muszą znajdować się na ostatnim piętrze wieży;

Strefa 2 - po całkowitym zejściu z wieży i przed wejściem na maszynę symulującą wyważanie drzwi;

Strefa 3 - gdziekolwiek między maszyną symulującą wyważanie drzwi,
a pierwszym pachołkiem, ale tylko po umieszczeniu młotka na macie. Zawodnik wykonujący jedno zadanie musi najpierw odłożyć młotek na matę (nie może go dotykać) i dopiero może przekazać pałeczkę następnemu zawodnikowi;

Strefa 4 - pomiędzy przedostatnim pachołkiem, a przed linią zmian przy ostatnim pachołku;

Strefa 5 - po trafieniu w cel, zamknięciu prądownicy i jej odłożeniu,
a przed manekinem. Prądownicę może zamknąć tylko zawodnik, który trafiał cel. Zawodnik nie może dotknąć manekina, dopóki nie będzie
w posiadaniu pałeczki.

Kary i dyskwalifikacje:
Kary i dyskwalifikacje analogiczne, jak w biegach indywidualnych oraz:
przekroczenie linii toru przez zawodników sztafety - 5 sekund,
przekazanie pałeczki poza strefą zmian - 2 sekundy,
podniesienie pałeczki przez inną osobę, niż ta, której upadła pałeczka - 5 sekund,
dotykanie jakiegokolwiek sprzętu przed otrzymaniem pałeczki - 2 sekundy.

Tandem kobiet, mężczyzn i mix:
Przebieg konkurencji:
Obowiązują wszystkie zasady stosowane w konkurencji sztafeta, z wyjątkiem opisanych poniżej.
Każda para bierze udział w startach na czas, analogicznie jak w startach indywidualnych.
Zawodnicy mogą startować tylko w jednym tandemie w danej kategorii.
Przekazanie pałeczki w tandemie może nastąpić tylko raz w jednej z dwóch stref:

Strefa 1 – po zbiegnięciu z wieży, a przed rozpoczęciem symulacji wyważania drzwi;

Strefa 2 – po ukończeniu symulacji wyważania drzwi i odłożeniu młotka, a przed rozpoczęciem slalomu.
Zmiana może nastąpić jedynie raz.

Kary i dyskwalifikacje:
Kary i dyskwalifikacje analogiczne, jak w biegach indywidualnych oraz sztafecie.